Výběrové řízení na zhotovování tiskovin


22/06/18

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace

Zahajuje výběrové řízení zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Tisky DLO 2018/2019“

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení tiskovin pro zadavatele dle uvedené

specifikace.

Zadávací dokumentace vč. všech příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=191446

E-aukce se mohou účastnit dodavatelé, které zadavatel prostřednictvím provozovatele

vyzval písemnou výzvou (e-mailem) k účasti v e-aukci nebo kterýkoliv dodavatel, který

požádal zadavatele prostřednictvím provozovatele o zaslání výzvy k účasti v e-aukci.

Každý dodavatel smí, v souladu s § 107 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podat jen jednu nabídku.

Účastník zadávacího řízení podá nabídku (tzn., vloží svou Nabídkovou cenu za danou

položku zpracovanou v souladu se zadávací dokumentací do aukční síně) a současně vloží

v elektronické podobě (naskenované, dobře čitelné) do aukční síně, formou přílohy nabídky,

požadované dokumenty dle zadávací dokumentace a to vše nejpozději do ukončení

zadávacího kola e-aukce.

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotícím kritérii jsou uvedeny

v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“).

Lhůta pro předložení 1 ks vzorku dle ZD: 29. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek končí: 2. 7. 2018 v 8:30 hodin.

Kontaktní osoba:

Jméno, příjmení: Ing. Jaroslava Adamková

Telefon: +420 725 824 149

E-mail: ekonom@dlo-ostrava.cz

Výsledek výběrového řízení naleznete zde: /uploaded/aktuality/potvrzene-rozhodnuti.pdf