THeatr ludem: PUTOVÁNÍ ZA KARLEM IV.

Zážitková edukační dílna o životě Karla IV. a době jeho vlády

THeatr ludem

Putování za Karlem IV.

Zážitková edukační dílna o životě Karla IV. pracuje s metodami dramatické výchovy a nabízí prostor pro tvořivé a nezávislé myšlení. Studenti si osvojují znalosti o Karlu IV. přímým prožitkem ze hry a učí se aktivně pracovat s předávanými informacemi.

Žáci se v průběhu dílny ocitnou v historických dobách jednoho z našich největších panovníků - tedy v době vlády Karla IV. Stanou se součástí královského dvora, zlatníky a dvořany. Seznámí se s životem Karla IV. formou hry.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Co vás naučíme:
Žák se seznamuje s dobou vlády Karla IV. a jeho životem. Na základě získaných informací dokáže zhodnotit význam tohoto panovníka. Pracuje divadelními postupy (dramatická situace, konflikt, otevřená diskuze, práce v kolektivu, verbální a neverbální komunikace).

Rozvíjené klíčové kompetence:
Kompetence k učení: Student přistupuje kriticky k předávaným informacím, vyhodnocuje je a zaujímá k nim určitý postoj.
Kompetence k řešení problému: Student volí vhodné způsoby řešení a snaží se s nimi dále pracovat a formulovat je.
Kompetence komunikativní: Student využívá prostředků komunikace (verbální i
neverbální), zapojuje se do diskuse, formuje svůj vlastní názor a obhajuje jej.
Kompetence personální a sociální: Student spolupracuje se skupinou,učí se týmovému jednání.


Pro žáky pátých až sedmých tříd základní školy a první a druhý ročník víceletých gymnázií

45 + 45 min s přestávkou
 

6. října 2016 v 8.30 na alternativní scéně DLO