Spectaculo Interesse

Festival Spectaculo Interesse 2023

Čtrnáctý ročník festivalu by se měl uskutečnit od 1. do 6. října 2023, přihlašovat se je možné okamžitě. Přijaté přihlášky považujeme za platné.

Jednou z hlavních dramaturgických ambicí Spectacula Interesse je snaha přivézt na festival nejzajímavější a nejpodnětnější inscenace, které vznikly v období posledních let. Vzhledem k tomu, že provoz divadel se pozastavil a nové inscenace buď nevznikaly, nebo vznikaly, ale nebyly nikde prezentovány, nebylo možné naplnit tento hlavní dramaturgický záměr v roce 2021. Neuskutečnily se ani jiné mezinárodní loutkářské festivaly, které festivalu Spectaculo Interesse časově předcházejí a z jejichž programů za normálních okolností dramaturgická rada vybírá nejzajímavější tituly pro programovou skladbu Spectacula Interesse.

„Zcela bezpochyby by bylo možné ročník 2021 uspořádat, ale znamenalo by to rezignovat na dosavadní kvalitativní úroveň,rezignovat na vysoký počet zastoupených států a kontinentů a učinit z něj přehlídku loutkářských souborů sousedních států s převahou domácí české loutkářské produkce v programu festivalu. Spectaculo má mezi ostatními loutkářskými festivaly v České republice své jedinečné místo jako festival mezinárodní. A tento svůj statut si chce podržet i za cenu, že se letošní bienále neuskuteční,“ komentuje rozhodnutí umělecký šéf divadla Václav Klemens.

SPECTACULO INTERESSE 2023

The fourteenth year of the festival is scheduled to take place from 1 to 6 October 2023, and applications are open immediately. All accepted applications are considered valid.

One of the main dramaturgical ambitions of Spectaculo Interesse is to try to bring to the festival the most interesting and stimulating productions that have been created in the last years. As the theatres' operations have been suspended and new productions either have not been created or have been created but have not been presented anywhere, it has not been possible to fulfil this main dramaturgical intention. Neither did other international puppetry festivals, which precede the Spectaculo Interesse Festival in time and from whose programmes the dramaturgy board normally selects the most interesting titles for the Spectaculo Interesse programme line-up.

"It would undoubtedly be possible to organise the 2021 edition, but it would mean resigning to the current qualitative level, resigning to the high number of countries and continents represented and making it a showcase of puppetry troupes from neighbouring countries with a predominance of Czech domestic puppetry production in the festival programme. Spectaculo has its unique place among other puppetry festivals in the Czech Republic as an international festival. And it wants to maintain this status even if this year's biennial is not held," comments Václav Klemens, the festival's chief dramaturge.